STANOVY

 

VALAŠSKÝ ODBOJOVÝ SPOLEK, z.s.

 

 

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

1. Název spolku:  Valašský odbojový spolek , z.s. ( VOS)

 

2. Sídlo spolku: Prlov 141, 756  11 Vsetín.

 

3.  VOS , z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vzdělávání a rozvoj kulturně - společenského a občanského povědomí obyvatel České republiky a zejména mládeže, se zaměřením na dobu nesvobody českého národa v letech 1939-45, hlavně na období, kdy působily na Valašsku odbojáři ze všech významných skupin a také partyzánské jednotky, jenž bojem proti nacismu pozvedaly morálku civilního obyvatelstva, které i přes krvavé represe nepřestávalo spolupracovat s partyzány jak z východu (SSSR), tak i ze západu (Anglie).

Posláním spolku je zejména:

a)      zvýšení povědomí o hrdinství a bojích v době druhé světové války na území celého Československa.

b)      rozvíjení partnerství a spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.

 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku.

Směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zejména:

 

a) aktivní péče o pomníky, pamětní desky, hroby, bunkry, památníky, památné místa, budovy, objekty, pozemky, místa bojů partyzánského hnutí a další entity, které se vztahují k výše zmiňovaným historickým datům a místům, případně budování dalších

b)  zprostředkování dosud shromážděných poznatků z historie zejména žákům všech druhů škol,

c)  pátrní v archivech, muzeích, soukromých sbírkách pamětníků apod.,

d) shromažďování a uchovávání archivních dokumentů, fotografií, plakátů, vyhlášek a jejich převod do digitální podoby,podle zákona se podílet s odborníky na místním archeologickém průzkumu pomocí detektorů a jiných přístrojů k tomu určených.

e)  vybudování replik bunkrů na místech, na kterých skutečně stály,

f)   vybudování a propagace Naučných stezek po stopách bojů a mimořádných událostí druhé světové války  se snahou zařadit návštěvy těchto míst jako součást výuky dějěpisu ve školách. 

g) podpora a spolupráce na fungování prlovského památníku a muzea /pietní místnosti/, příprava interaktivních prohlídek

h)  pomoc při přípravě pietních aktů

i)   spolupráce s kluby vojenské historie

j)  přispět svou činností k zabránění růstu a šíření neonacismu, xenofobie a jiných nebezpečných sociálně-patologických jevů,

k) spolupráce s odborníky (především historiky), kteří se problematikou druhé světové války a partyzánského hnutí v Čechách a na Moravě zabývají profesionálně, na zpřístupnění bádání a výzkumu co nejširšímu okruhu obyvatel

l)  snaha o zapsání prlovského památníku jako kulturní památky,

j)  pořádá či spolupořádá osvětové, vzdělávací, zábavní, kulturní a společenské akce, přednášky, besedy a jiná edukační činnost ad b) čl.2.   

 

k)  vydává informační, metodické a propagační materiály,

 

l)  podává podněty zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným subjektům,

m) získává do nájmu či vlastnictví nemovitosti a může provádět hospodářskou činnost.

 

 

2. Vedlejší činnost spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

 

 

čl. III

Členství

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická  i právnická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Nezletilá osoba se může stát členem spolku jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

2. Fyzická osoba se stává členem spolku dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí  písemné přihlášky žadatele/ky o členství ve spolku. Členská schůze může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

 

 

3. Ukončení členství

a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku

b) úmrtím člena (fyzické osoby), zánikem člena (právnické osoby)

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, zanedbává členské povinnosti, ohrožuje řádně plnění poslání spolku nebo přes upozornění opakovaně nezaplatí členské příspěvky. Rozhodnutí o vyloučení člena může být napadeno u soudu do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení.

e) zánikem spolku

 

 

4. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku,

b) být pravidelně informován o dění ve spolku, elektronicky  nebo  jiným způsobem

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

e) volit a být volen do řídícího orgánu spolku.

 

5. Povinnosti členů:

a) platit členské příspěvky,

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

c) dodržovat stanovy spolku,

d) aktivně se podílet na činnostech spolku dle dohody,

e) svědomitě plnit povinnosti vyplývající z případného zvolení do funkce předsedy spolku,

f) účastnit se dle svých možností členských schůzí (osobně nebo pomocí online nástrojů).

 

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 

 

čl. IV

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 

a) členská schůze

b) předseda

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Každý člen i nečlen spolku má právo ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze-li se dovolat neplatnosti orgánů spolku. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku k soudu činí 3 měsíce, nejvíce však 1 rok od přijetí rozhodnutí.

 

 

čl. V

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,

b) rozhodovat o změně stanov,

c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,

e) schvalovat výsledek hospodaření spolku,

f) volit a odvolávat předsedu spolku

g) rozhodnout o vyloučení člena spolku

h) hodnotit činnost spolku, schvalovat koncepci činnosti spolku a rozpočet na další období

i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho likvidaci

j) rozhodovat o nákupu a prodeji movitého a nemovitého majetku

 

2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo                      o změně stanov rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 

4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

6. Informace o konání členské schůze spolu s jejím programem by měla být členům podána telefonicky nebo zaslána elektronicky nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit telefonicky nejpozději den před konáním členské schůze.

 

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

 

8. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

9. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

 

čl. VI

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí. Jeho funkční období je pětileté (opětovná volba je možná) a končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

a) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

b) svolávání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pověření osoby k pořízení zápisu z jejího jednání

c) přijímat zaměstnance spolku, vykonávat nad nimi pracovní dohled a ukončovat jejich pracovní poměr,

d) přijímat členy spolku

 

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy případně zaměstnance spolku.

 

 

čl. VII

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z dotací, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají členové spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

7. Spolek vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy

 

čl. VIII

Zrušení spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených v §268 občanského zákoníku.

2. V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního nástupce, jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku. Po ukončení likvidace likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem, tak že bude převeden jiné právnické osobě na charitativní účely nebo s ním naloží podle rozhodnutí členské schúze.

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

 

čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi konané dne 11.3.2015  Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

 

 

 

V Prlově dne  11.3. 2015

 

 

Členové přípravného výboru:

Roman Babica

Daniel Gargulák

Jakub Koníček

Jiří Tesař

Josef Pellar

 

 

 

         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!