PŘÍSAHA PARTYZÁNA

Přísahám na vše, co je mi svaté, že v boji za osvobození Československa nebudu litovat nai svých sil, ani svého života. Nemilosrdně budu mstít všechna muka a slzy našich matek a sester, zavražděné vlastence, všechny zločiny spáchané německými a maďarskými barbary na Češích, Slovácích, Karpatských Ukrajincích.
Dobrovolně jsem se přihlásil do řad partyzánských bojovníků a slibuji, že budu vždy poslušen rozkazů svého velitele a svého oddílu a budu je bez odmluvy plnit. Svěřené tajemství budu posvátně chránit a své druhy a oddíl nikdy nezradím, byť bych byl vystaven sebevětším mukám. Kdybych však svůj oddíl zradil nebo nesplnil jeho příkazy, nechť mne stihne přísná trest z rukou mých kamarádů.
Můj oddíl bude mi rodinou, moji kamarádi mými bratry. Bude li  raněn můj druh, nebo upadne do těžkého postavení budu mu nápomocen a nedopustím, aby se dostal do rukou nepřítele. Sám nikdy se živý nevzdám nepříteli.
Všechny mé myšlenky a síly budou ode dneška věnovány jednomu cíli: Škodit nepříteli na každém kroku, pomáhat ze všech sil v boji za svobodu. V tomto boji neustanu, dokud poslední cizák nebude vyhnán z naší půdy, dokud Československá republika nebude opět svobodná.
Mým heslem bude: Smrt fašistickým okupantům! Svobodu národům Československa!
                                                                                                                                                            Tak přísahám!

 

 

VERZE PRO PARTYZÁNY VSTUPUJÍCÍ DO BRIGÁDY JANA ŽIŽKY JEDNOTLIVĚ

 

velitel přečetl novému partyzánovi přísahu a ten přísahal a stvrdil ji podpisem. Přísahy probíhaly velmi často i v Prlově v domku č.p 25, kde měl jedno ze svých stálých sídel Petr Fjodorovič Buďko.

Slibuji na svou čest a na vše co ji mi drahé, že jsem vstoupil k československým partyzánům dobrovolně. Slibuji a přísahám, že budu konati přesně a svědomitě dané mi rozkazy, že budu ve službě spolehlivý a dochvilný. Svoje velitele budu poslouchati vždy, ve všem a za všech okolností, i když by rozkaz mně daný měl v zápětí přinést moji smrt.  K spoludruhům se budu chovati přátelsky a družně, v boji je podpořím, v nebezpečí neopustím a za ně bude li třeba i život položím. Vojenské tajemství nikdy nezradím a Němcům se nikdy nevzdám. Kdyby došlo k tomu, že bych měl být zajat, použiji posledního náboje pro sebe, abych odevzdal do rukou německých okupantů jen mrtvé tělo. Budu skromně a spokojím se se všemi nedostatky, které budu muset snášeti. Strádání, hlad, zimu, nemoci budu statečně snášeti, nikdy nebudu reptati a budu mít před očima jen budoucnost naší vlasti, za níž rád život položím. Od svého oddílu se nikdy nevzdálím o své újmě a před a před nikým nebudu o naší skupině vyprávěti. Kdybych v čemkoli porušil přísahu, slibuji že bez protestu přijmu jediný partyzánský trest, trest smrti. Tomuto rozsudku se dobrovolně podřídím a jej přijmu rád jako odčinění přestupku. Přísahám, že budu mstíti svoji těžce zkoušenou vlast, že budu mstíti křivdy páchané Němci na našem lidu, budu trestati okupanty za vše co zlého učinili našemu národu a nepřestanu dokud vlast nebude svobodnou. Po jejím osvobození bude se dále považovati za partyzána a budu stále státi na stráži svobody a budu se snažiti vnšsti ducha partyzánského do našeho veřejného života. To znamená že budu dbáti sociální spravedlnosti, rovnosti, bratrství a cti. Kdybych se snad i v budoucnu stal nehodným partyzánské cti,  nechť mne stihne smrt. Přísahu skládám do rukou  velitele brigády a podpisuji se dobrovolně a rád.
V:                                                   Dne:

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!